CNCKAD – Tự động chọn dụng cụ đột tại vị trí thiết kế (Auto Punch) – Phần 1

Sử dụng chức năng này cho phép máy tính tự động chọn dụng cụ cho tất cả vị trí đột trên chi tiết cần gia công. Đổ thực hiện điều này kích vào nút Auto Punch từ thanh công cụ Common Toolbar.

Auto Punch sẽ chỉ làm việc trên đường biên kín trên các chi tiết, do vậy nó yêu cầu chạy kiểm tra trước khi chạy Auto Punch

Các thông số  của Auto Punch (Auto Punch Parameters)

  • Auto: sẽ chạy Auto Punch cho tất cả các chi tiết gia công.
  • Single: sẽ chạy Auto Punch cho chi tiết được chọn

Mặc định điểm đặt dụng cụ (Tool Spacing Defaults)

Lựa chọn địa chỉ để đưa ra tham khảo phần cuối cùng trong phần phụ Tool Spacing:

Điểm gối dụng cụ nhỏ nhất (Minimum Tool Overlap)

Chọn khoảng cách gối giữa các vị trí đột trên chi tiết được gia công là nhỏ nhất để sử dụng.

Chiều cao điểm nhô của biên đột khi sử dụng dụng cụ tròn (Scallop for Round Tools)

Nhập chiều cao điểm nhô của biên đột (Scallop) cho nhóm dụng cụ tròn.

Giới hạn của dụng cụ cắt (Cutting Tools Restrictions)

Chiều rộng nhỏ nhất (Minimum Width)

Khi đột bên ngoài đường biên, dụng cụ sử dụng không được nhỏ hơn chiều rộng này.

Chiều rộng lớn nhất (Maximum Width)

Khi đột ben ngoài đường biên, dụng cụ sử dụng không được lớn hơn chiều rộng này. Các thông số này được sử dụng đổ tránh việc loại bỏ vật liệu bên ngoài.

Lựa chọn dụng cụ thích hợp (Tools select preference)

Đưa ra phương pháp để lựa chọn dụng cụ và chọn chức năng lựa chọn giữa hai cực theo các trạng thái cơ bản sau:

Sử dụng dụng cụ tốt nhất (Best Tools)

Dùng nhiều dụng cụ để đạt được kết quả đột là tốt nhất.

Dụng cụ sử dụng mức tối thiểu (Minimum Tools)

Lựa chọn này được sử dụng trong các quá trình: Kiểm tra, mức sử dụng thích hợp, dụng cụ được sử dụng lại nhiều lần, những quá trình trên có thể làm giảm hiệu suất của dụng cụ trong quá trình gia công.

Lần đột cuối cùng tại điểm nối (Last Punch in Middle Preference)

Chọn phương pháp cho lần đột cuối cùng tại điểm nối.
  • Never- Không kết thúc đột tại tất cả các điểm nối.
  • Always – Trong mọi trường hợp đặt lần đột cuối tại điểm nối.

Gia công biên ngoài (Process extern contours)

Khi gia công trên phần mềm, chương trình sẽ chọn đường hiên ngoài để đột (với phương pháp này có thể quá trình gia công sẽ không thực hiện được trong một số trường hợp).

Tỉ lệ đột lớn nhất của dụng cụ (Maximum crunch tool ratio)

Có thể xác định được tỉ lệ lớn nhất giữa chiều rộng và chiều cao của dụng cụ, tỷ lệ này được sử dụng cho đột lỗ các chi tiết trên tấm. Trong quá trình thực hiện cần chú ý đến phần thiết lập số dụng cụ đột, số lần sử dụng dụng cụ đột sẽ phụ thuộc vào người vận hành chỉ định hoặc chế độ tự động của máy tính toán. Nếu bạn muốn đó là một lỗ chỉ đột với một dụng cụ vuông, phần này cần thiết lập chế độ bằng “1”.

Sử dụng thư viện dụng cụ (Use tool library)

Sử dụng bất kỳ một dụng cụ nào từ thư viện dụng cụ.

Sử dụng file cài đặt (Use Setup file)

Chỉ sử dụng dụng cụ đã được lựa chọn trong file cài đặt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *