Recover Password Function Block – FANUC Ladder

Dưới đây là cách phục hồi password Function Block trong FANUC Ladder.